Regulations of the online store Byzantine Splendor

§1 Introductory provisions

1. The Byzantine Splendor online store, available at www.bysplendor.com, is run by Ewa Parylak running a business under the name Eques Ewa Parylak, entered in the Central Register and Information on Economic Activity (CEIDG) kept by the minister responsible for economy , NIP 684 238 27 49 REGON 180220791.

2. These Regulations are addressed to both Consumers and Entrepreneurs using the Store and define the rules of using the Online Store as well as the rules and procedure for concluding Sales Agreements with the Customer at a distance via the Store.

§ 2 Definitions

1. Consumer - a natural person concluding a contract with the Seller as part of the Store, the subject of which is not directly related to its business or professional activity.

2. Seller - a natural person running a business under the name Eques Ewa Parylak, entered into the Central Register and Information on Economic Activity (CEIDG) kept by the minister competent for economy, NIP 684 238 27 49 REGON 180220791.

3. Customer - each entity making purchases through the Store.

4. Entrepreneur - a natural person, a legal person and an organizational unit that is not a legal person, the separate law of which grants legal capacity, performing on its own behalf an economic activity that uses the Store.

5. Store - an online store run by the Seller at the Internet address www.bysplendor.com

6. Distance contract - contract concluded with the Customer as part of an organized system of concluding distance contracts (as part of the Store), without the simultaneous physical presence of the parties, with the sole use of one or more means of distance communication up to and including the conclusion of the contract.

7. Regulations - these Store regulations.

8. Order - the Customer's declaration of will submitted via the Order Form and aimed directly at concluding the Product Sales Agreement or Products with the Seller.

9. Account - customer account in the Store, it contains data provided by the customer and information about orders placed by him in the store.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: 38-400 Krosno, ul. Sikorskiego 11/5

2. Adres e-mail Sprzedawcy: shop@byslepndor.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 660 926 222

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PKO BP 67 1020 2964 0000 6302 0184 1998

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-15

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.  Ceny produktów są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), nie zawierają kosztów dostawy.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu bądź w wiadomości email wysłanej na podany przez klienta adres poczty elektronicznej.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Utworzenie Konta w Sklepie jest możliwe podczas składania zamówienia. Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwę użytkownika, adres e-mail oraz hasło, należy zaakceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

5. Klient jest zobowiązany chronić dane konta Klienta i nie udostępniać ich osobom trzecim.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez Klientów w ramach realizacji zamówień oraz za szkody wynikłe z podania przez Klienta fałszywych danych w formularzu zamówienia. Za wszelkie wynikłe z tego faktu szkody odpowiedzialność ponosi Klient.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);


2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);


3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;


4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;


5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.


6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatności elektroniczne
b. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9 Przedmiot zamówienia

1.  Informacje o produktach dostępnych w sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy.

2.  W ofercie Sklepu Byzantine Splendor znajdują się tapety dekoracyjne o różnych wzorach, kolorach, materiałach i różnych wymiarach. Ponieważ tapety produkowane są bezpośrednio na indywidualne zamówienie klienta i są specjalnie dostosowane do jego wymagań ( produkowane są na indywidualny wymiar podany każdorazowo przez klienta) dlatego też nie podlegają one zwrotowi.

3. Tapety drukowane są po tym, jak klient złoży prawidłowo zamówienie w którym określi wersję kolorystyczną, rodzaj materiału oraz indywidualny wymiar tapety. Z uwagi na zindywidualizowany charakter tapet nie są one magazynowane lecz wykonywane zgodnie z potrzebami jednostki (nawet jeżeli jest jedyną osobą której dany wzór, kolor i format odpowiada).

4. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, bądź zmian ich cen.

5. Wystawiając fakturę sklep związany jest ceną zamówienia obowiązującą w chwili jego złożenia.

§ 10 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Zamówień mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie. W przypadku osób niepełnoletnich (mających mniej niż 18 lat)złożenie zamówienia i dokonanie zakupu może odbywać się tylko tylko za wiedzą oraz zgodą rodziców/ opiekuna prawnego.

3. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

4. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.bysplendor.com

5. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Klient będzie informowany o aktualnym stanie jego zamówienia na adres mailowy podany podczas rejestracji albo dokonywania zakupów bez rejestracji.

7. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Polski i Europy. Zamówienia poza teren Polski będą realizowane po wcześniejszym ustaleniu poprzez pocztę elektroniczną sposobu oraz kosztu wysyłki.

8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania płatności na rachunku bankowym sprzedawcy podanym w § 3 oraz po akceptacji wizualizacji przygotowanej wg wymiarów podanych przez klienta. Wizualizacja zostaje przesłana na adres mailowy klienta w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia i zaksięgowania płatności na rachunku bankowym sprzedawcy podanym w § 3. W przypadku gdy zamówienie zostaje złożone po godz. 14 rozpoczęcie realizacji zostaje przesunięte na następny dzień roboczy.

9. Zaakceptowanie przez Klienta przesłanego za pośrednictwem poczty email kadru tapety jest równoznaczne z jego zamówieniem. Wprowadzenie zmian w kadrze na dalszych etapach realizacji zamówienia nie jest możliwe.

10. W przypadku podania niepełnych lub nieprawidłowych danych oraz w sytuacji, gdy zamówienie budzi wątpliwości Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Zwrot uiszczonej kwoty nastąpi w ciągu 7 dni na konto, z którego został zrobiony przelew.

11. Zamówienie bez wpłaty zostaje anulowane po 5 dniach roboczych.

12. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon.

13. Jeżeli Klient sobie życzy otrzymać fakturę VAT to niezbędne jest podanie prawidłowego numeru NIP.

14. Termin dostawy produktu zależny jest od wybranego sposobu dostawy produktu podczas składania zamówienia.

15. Na pełny termin realizacji zamówienia i dostawy do klienta składają się:
a) termin zaksięgowania płatności na rachunku bankowym sprzedawcy.
b) termin przygotowania i dostarczenia wizualizacji na wymiar przesłanej do klienta.
c) czas w jakim klient dokona akceptacji przesłanej wizualizacji i prześle informację na adres mailowy Sprzedawcy.
d) czas produkcji tapety wynoszący średnio 10 dni roboczych.
e) czas dostawy uzależniony od wyboru firmy dostawczej dokonanego przez klienta podczas składania zamówienia.

16. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z czasu jakiego potrzebuje klient do dokonania akceptacji wizualizacji oraz z opóźnień wynikłych z przyczyn niezależnych takich jak działalność firm kurierskich dostarczających produkt.

17. W przypadku większych zamówień Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym okresie czasu niż określony w regulaminie (po uprzednim poinformowaniu Klienta drogą e-mail lub telefonicznie).

18. Towar zostaje przesłany na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

19. Towar zostaje przesłany w postaci brytów o wymiarach 300 cm x 100 cm. Dostarczenie towaru w innych wymiarach jest możliwe po dodatkowych ustaleniach z Klientem.

§ 11 Gwarancja i reklamacje

1.     Na zakupiony towar udzielana jest gwarancja.

2.    Aby zareklamować produkt z uwagi na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu niezbędne jest sporządzenia protokołu reklamacyjnego w obecności dostawcy w czasie odbioru tejże przesyłki. Bez protokołu reklamacyjnego reklamacje takie nie będą rozpatrywane. W przypadku spełnienia w.w. wymogu i zwrotu uszkodzonej  przesyłki na adres Sprzedawcy wymieniony w § 3 Sprzedawca w ciągu 30 dni wyśle ponownie zamówiony i opłacony towar na adres Klienta bądź w przypadku niemożności dokonania wysyłki zwróci gotówkę przelewem bankowym na konto Klienta. 

3. Każda tapeta powinna zostać sprawdzona przed aplikacją na ścianę – Kupujący powinien rozłożyć tapetę na płaskiej powierzchni i sprawdzić czy kolory brytów pasują do siebie, czy łączenia wzorów są prawidłowe. W przypadku błędów, niezgodności reklamacji należy dokonać przed przyklejeniem do ściany. Po naklejeniu reklamacje nie będą uwzględniane.

4.     Reklamacje należy składać poprzez kontakt mailowy wysyłając maila na adres: shop@bysplendor.com z dopiskiem reklamacja, w przypadku niepasujących wzorów lub kolorów należy dołączyć zdjęcie.

5. Ponieważ monitory wyświetlają kolory w różny sposób (mają różne matryce, ustawienia), kolor widoczny na ekranie może odbiegać od tego który będzie na produkcie rzeczywistym. Tapety na stronie prezentowane są w pomniejszeniu, w celu oceny tekstury, wzoru, jakości, rozmyć oraz upewnienia się co do odcienia, koloru zaleca się zakup próbki tapety. Zastrzeżenia odnośnie koloru, tekstury, jakości wzoru, stopnia rozmycia bez wcześniejszego zamówienia próbek nie będą uwzględniane. Próbka o wymiarach 100cm szerokości i 30 cm wysokości zawiera 3 fragmenty tapety dla wzoru o wysokości 300 cm i szerokości 500 cm. Podstawą do reklamacji mogą być tylko różnice pomiędzy próbką ( kolor, odcień, wzór, tekstura, jakość wydruku, stopień rozmycia) a adekwatnym mu fragmentem na zakupionej tapecie. Jeżeli na podstawie próbki klient nie jest pewny kolorów i ich odcieni zaleca się zamówienie drugiej próbki. Zostaną zaproponowane inne fragmenty tapety. Zamówienie po otrzymaniu próbki jest równoznaczne z akceptacją kolorów, tekstury, jakości wydruku, stopnia rozmycia wzoru i anuluje możliwość reklamacji towaru z powodu tych cech.

6.     Reklamować można także towar wadliwy, zawierający błędy. Aby reklamacja została rozpatrzona należy zgłosić go w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Jeżeli termin zostanie zachowany i towar faktycznie będzie posiadał wady wówczas Sklep gwarantuje wymianę na nieuszkodzony, bez wad i błędów.

7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

8.     Reklamowane produkty powinny zostać odesłane za pośrednictwem wyznaczonej przez Sklep firmy kurierskiej na adres sklepu wraz z potwierdzeniem zakupu (paragonem i/lub fakturą) oraz z informacją opisującą przyczynę reklamacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji sklep zwróci Klientowi kwotę poniesioną na wysyłkę reklamowanego produktu. Przesyłki wysyłane na koszt sklepu nie będą odbierane.

9.     Jeżeli reklamacja jest nieuzasadniona a za uszkodzenia odpowiada Klient wówczas wszelkie koszty związane z takimi przypadkami pokrywane są przez klienta.

10.     Reklamacje składane ze względu na różnice koloru bez wcześniejszego zamówienia próbek, nie będą uwzględniane.
11.     Nie korzystamy z pigmentów metalizowanych.

§ 12 Zwrot towaru

W ciągu 14 dni od odebrania przesyłki Klient może zrezygnować z zakupu i zwrócić towar bez podania przyczyny – zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827). W przypadku tapet, które są każdorazowo produkowane na zindywidualizowane zamówienie klienta zwroty i prawo odstąpienia od umowy regulowany jest przez art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta , gdzie prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta.

§ 13 Licencje

Wszystkie wzory prezentowane na stronie www.bysplendor.com chronione są prawem autorskim.
Klient ani żadne osoby trzecie nie są upoważnieni do reprodukcji, produkcji, dalszej odsprzedaży, oraz do rozpowszechniania lub powielania towarów.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Prezentowane na stronie www.bysplendor.com wzory tapet przygotowane są dla tapety o wymiarach 500 cm szerokości na 300 cm wysokości. W przypadku zakupu tapety o innych wymiarach nie jest możliwe zaprezentowanie na niej pełnego wzoru.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w wypadku nieprawidłowej aplikacji zamówionej tapety wykonanej niezgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.bysplendor.com oraz dołączonej do przesyłki z tapetą.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zamówienia tapety przez osoby trzecie wykorzystujące hasło i login klienta.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Do You need help?

Zadzwoń na numer: (+48) 660 926 222

Scroll Up
Select your currency
EUR Euro
en_GBEnglish (UK)
Add to cart